Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 22, 2020

Hello mga mamsir! Mayroon po kaming prend mula sa Amerika! Pag-uusapan natin ang mga ginagawa nating hakbang upang maka-iwas at mapanatiling ligtas ang ating mga sarili at sa pamilya. Pag-uusapan din natin ang sitwasyon sa Estados Unidos.

Stay safe mga mamsir! Ingat po palagi tayo!

Salamat sa pakikinig!

Don't forget to Follow and Message us at @hellomamsirshow on Facebook, Instagram, and Twitter

Watch this episode and Subscribe on our Youtube Channel.

https://www.youtube.com/c/HellomamsirShow